Làm thế nào để giảm yếu tố con người để loại bỏ những sai lệch?

Làm thế nào để giảm yếu tố con người để loại bỏ những sai lệch?

Hải Phạm
phamhaig281@gmail.com